สะสมแต้มบุญที่ วัดป่าบวรสังฆาราม จ.สุรินทร์ สายบุญต้องไป 

สะสมแต้มบุญที่ วัดป่าบวรสังฆาราม จ.สุรินทร์ สายบุญต้องไป 

สะสมแต้มบุญที่ วัดป่าบวรสังฆาราม จ.สุรินทร์ สายบุญต้องไป 

ในปัจจุบันการทำบุญปฏิบัติธรรมสามารถทำได้ง่าย เพียงแค่มีจิตใจที่อยากจะแสวงบุญ แต่หากต้องการการปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด วัดป่าบวรสังฆาราม จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในวัดป่าสายธรรมยุตินิกาย เป็นวัดธรรมะนิกายที่มีเพียง 10 % หากเทียบกับวัดที่เป็นมหานิกายที่พระสงฆ์ส่วนใหญ่ในไทยจะปฏิบัติตามหลักนั้น หลายคนคงสงสัยว่าธรรมยุตินิกายคืออะไร ทำไมสายบุญ สะสมแต้มบุญต้องไปวัดป่าบวรสังฆาราม จังหวัดสุรินทร์ ในบทความนี้มีคำตอบค่ะ

ยังมีอีกหลายเรื่องราว การทำบุญ สะสมบุญ “คนมีดวง” เว็บข่าวสารดีๆ เสริมความปัง ให้กับทุกๆคน

สะสมแต้มบุญที่ วัดป่าบวรสังฆาราม จ.สุรินทร์ สายบุญต้องไป 

ข้อมูลทั่วไปของวัดป่าบวรสังฆาราม 

วัดป่าบวรสังฆาราม (สวนป่ากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราช) ตั้งอยู่บ้านดู่พัฒนา หมู่ 16 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ วัดป่าแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525 มีอายุราว 40 ปี เนื้อที่ของวัดป่าบวรสังฆารามมีเนื้อที่รวมประมาณ 22 ไร่ 2 งาน 71.8 ตารางวา สภาพโดยรวมของวัดเป็นวัดป่า มีสวนป่ากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา และทางวัดยังได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 วัดป่าบวรสังฆารามเป็นวัดสายธรรมยุต ที่ปฏิบัติกิจอย่างเคร่งครัด มีที่ฝึกปฏิบัติธรรม ศาลาปฏิบัติธรรมสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจแสวงบุญ สะสมแต้มบุญ ฝึกจิตใจ และมีที่พักให้กับผู้ที่มาปฏิบัติธรรม ภายในวัดมีความร่มรื่น เนื่องจากเจ้าอาวาสของวัดในแต่ละรุ่นให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม หากจะต้องมีการนำต้นไม้มาสร้างกุฏิหรืออาคารเพื่อใช้งาน ทางวัดจะนำเฉพาะต้นไม้ที่ตายแล้วเท่านั้น และยังมีการจัดสรรปันส่วนพื้นที่ภายในวัดเพื่อปลูกต้นไม้ ซึ่งมีเนื้อที่ 7 ไร่ จุดประสงค์คือให้ญาติโยม ชาวบ้านที่มาสักการะบูชาได้มีพื้นที่พีกผ่อน สงบจิต สงบใจ ด้วยบรรยากาศที่ร่มรื่น

สะสมแต้มบุญที่ วัดป่าบวรสังฆาราม จ.สุรินทร์ สายบุญต้องไป

วัดธรรมยุตินิกาย

วัดป่าธรรมยุติ คือ ธรรมยุตินิกาย เป็นคณะพระสงฆ์ที่พระวชิรญานเถระ จัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิรูปและฟื้นฟูด้านวัตรปฏิบัติของสงฆ์ในประเทศไทย ให้มีความถูกต้อง เข้มงวดเคร่งครัดตามพุทธบัญญัติมากขึ้น และให้พระภิกษุสงฆ์ที่สายธรรมยุตินิกายมีวัตรปฏิบัติที่เคร่งครัดถูกต้องตามพระวินัยปฏิบัติสิ่งที่ถูกต้องดีงาม ให้ได้ศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างเข้าใจแตกฉาน เป็นเหมือนการได้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาตรงส่วนที่บกพร่องของพระสงฆ์ไทยที่มีมาตั้งแต่อดีตให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ทั้งพระวินัยปิฎกและพระสุตตันตปิฎก ซึ่งวัดป่าบวรสังฆาราม ก็เป็นหนึ่งในวัดที่ปฏิบัติตามธรรมยุตินิกาย เพื่อให้พระสงฆ์ ให้ได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้และผู้ที่มาปฏิบัติธรรมได้เข้าใจในคำสอนทางพุทธศาสนาอย่างแจ่มแจ้ง

 

H4 รางวัลการจัดการสิ่งแวดล้อมดีเยี่ยม

ในปีพ.ศ. 2563 ทางวัดป่าบวรสังฆาราม ได้รับรางวัลวัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม ระดับดีเยี่ยม โดยทำตามหลักคำสอนของพระครูปลัดวรเมศร์ สติสมฺปนฺโน เจ้าอาวาสวัดป่าบวรสังฆาราม และหนึ่งในคำสอนของท่านก็คือ ‘‘ คนเราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ ขอเพียงเรามีจิตใจรักในความสวยงามของธรรมชาติเท่านั้น ” ซึ่งหลักการในการดูแลสิ่งแวดล้อมภายในวัดท่านได้มาจากเจ้าอาวาสองค์ก่อนที่ให้ความสำคัญกับด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อเจ้าอาวาสองค์ก่อนถึงแก่มรณภาพ ทำให้พระครูปลัดวรเมศร์ รับเป็นเจ้าอาวาสแทน และได้สานต่อหลักการสร้างพื้นที่สีเขียวภายในวัด อีกทั้งท่านพระครูปลัดวรเมศร์ยังได้ขยายอาณาเขตการปลูกต้นไม้ จากเนื้อที่ 7 ไร่ เป็นการปลูกจนเต็มพื้นที่บริเวณวัด ชาวบ้านที่ได้เข้าไปปฏิบัติธรรม สักการะบูชาเมื่อได้พบฟังการเทศน์ที่บอกถึงประโยชน์ของต้นไม้ ก็เกิดความศรัทธาจึงได้ร่วมกันถวายที่ดินให้เป็นสมบัติของวัด เพื่อให้เป็นศูนย์กลางความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ทุกเช้าเมื่อหมดกิจของสงฆ์ พระทุกรูปจะแยกย้ายไปทำหน้าที่ของตนที่ได้รับมอบหมายไว้ ไม่ว่าตะเป็นการทำความสะอาด การแยกขยะ เศษอาหาร เพื่อนำไปทำประโยชน์ต่อ เศษใบไม้ที่ตกหล่นตามพื้นก็ได้มีการกวาดและรวบรวมไปไว้ยังต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ห่างไกลผู้คนเพื่อเป็นการป้องกันสัตว์มีพิษ อีกทั้งเมื่อใบไม้เกิดการย่อยสลายยังเป็นปุ๋ยอินทรีย์ให้ดินตามธรรมชาติบริเวณนี้จึงเกิดเป็นระบบนิเวศขนาดเล็กภายในวัด

ในปัจจุบันวัดป่าบวรสังฆารามได้ตั้งเป็นศูนย์การศึกษาดูงาน ตามหลักคำสอนพระครูปลัดวรเมศร์ ในองค์ความรู้ด้านการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี 

สะสมแต้มบุญที่ วัดป่าบวรสังฆาราม จ.สุรินทร์ สายบุญต้องไป

การเดินทาง

ให้ใช้เส้นทางศรีสะเกษ-บุรีรัมย์ ที่มุ่งหน้าไปยังอำเภอปราสาท วัดป่าบวรสังฆารามจะอยู่ติดริมถนน เยื้องเรือนจำกลางสุรินทร์

 

สรุป 

สะสมแต้มบุญที่ วัดป่าบวรสังฆาราม จ.สุรินทร์ สายบุญต้องไป เนื่องจากเป็นวัดป่าที่ปฏิบัติธรรมตามหลักพุทธบัญญัติอย่างเคร่งครัด ตามสายธรรมยุติ อีกทั้งยังเป็นวัดที่มีสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีความเงียบ จึงเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ที่ชอบปฏิบัติธรรม สงบจิตสงบใจ

สุดท้ายนี้ ขอแนะนำสิ่งดีๆ ที่จะช่วยสร้างโชคลาภให้ทุกท่าน Lottosod59 เว็บออโต้กระเป๋าเดียวที่ดีที่สุด